INVENT urlaubsbox
INVENT urlaubsbox

Impresum

INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Hopfengasse 25, 4020 Linz, Rakúsko
Tel +43 732 651818-0
Fax +43 732 651595
E-Mail: info@invent-europe.com
www.invent-europe.com

Obchodný register FN 98457 s
Registrový súd: LG Linz
IČ DPH (VAT) ATU23046406
Jednateľ: Christian Klar
Kontrolný orgán: Magistrát mesta Linz/Donau

Člen hospodárskej komory Horného Rakúska
Sekcia turizmus a voľný čas
Odborná sekcia: Cestovné kancelárie
Živnosť: Cestovné kancelárie
Oprávenie udelené v Rakúsku

Copyright 2020 INVENT Marketing und Tourismus GmbH

Všetky práva vyhradené. Kompletný obsah (text, obrázky, grafika, zvukové a obrazové dáta, animácie a ich zobrazenie a usporiadanie a i.) na stránkach spoločnosti INVENT Marketing und Tourismus GmbH podliehajú ochrane autorských práv a ďalších ochranných zákonov a ustanovení. Právna ochrana sa vzťahuje taktiež na databázu a ďalšie podobné zariadenia. Obsahy INVENT stránok na internete sú určné k voľnému nahliadnutiu len za dodržania stanovených podmienok. Obsahy INVENT stránok nemožno mimo rozsahu autorských práv a bez písomného súhlasu INVENT Marketing und Tourismus GmbH v akejkoľvek forme rozmnožovať, rozširovať, meniť, alebo sprístupňovať tretím osobám. Určité časti INVENT stránok obsahujú obrazové dáta, ktoré podliehajú Copyright tretej osobe. Ak nie je inak uvedené, podliehajú všetky značky na INVENT stránkach právnej ochrane značky.

Ručenie / Warranty

Všetky údaje na INVENT stránkach boli svedomite kontrolované. Záruka za úplnosť, správnosť a aktuálnosť však nemôže byť poskytnutá. INVENT Marketing und Tourismus GmbH poskytuje tieto informácie výslovne a mlčky bez akéhokoľvek prísľubu a ručenia v akejkoľvek forme. INVENT Marketing und Tourismus GmbH vylučuje akékoľvek ručenie za škody vzniklé priamym, alebo nepriamym používaním INVENT stránok pokiaľ sa nejedná o priamy úmysel či hrubú nedbalosť zo strany spoločnosti INVENT.