INVENT urlaubsbox
INVENT urlaubsbox

Ochrana dat


INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vzájemná důvěra je důležitá, zejména pokud jde o vaše osobní údaje. Považujeme za svou povinnost spravovat vaše osobní údaje s maximální pečlivostí a udělat vše pro to, aby byly vaše údaje chráněny před zneužitím.

Striktně dodržujeme zákonné předpisy týkající se ochrany vašich osobních údajů, a to jak při sběru, tak i při jejich zpracování. Následující informace vám detailně vysvětlí, jaká data jsou během vaší návštěvy našich internetových stránek zaznamenávána a jak je využíváme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky společnosti INVENT Marketing- und Tourismus GmbH, Hopfengasse 25, 4020 Linec, Rakousko:

www.urlaubsbox.com
www.invent-travel.com
www.invent-europe.com

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další poskytovatele nabídek, na které se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje, což znamená, že za tyto obsahy nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

1. Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů a na koho se můžete obrátit?

Za zpracování osobních údajů odpovídá:

INVENT Marketing- und Tourismus GmbH
Hopfengasse 25
4020 Linz
Rakousko

Jednatel: Christian Klar
E-mail: info@invent-europe.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Gebhard Künz
Schneidergasse 9
4631 Krenglbach
Rakousko

+43 720 906008
E-mail: datenschutz@invent-europe.com

2. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pocházejí?

Zpracováváme ty osobní údaje, které jsme od vás získali v rámci obchodního vztahu.
Navíc zpracováváme údaje, které jsme přípustným způsobem získali od jiných firem v rámci konkrétního smluvního plnění a z veřejně přístupných zdrojů (např. rejstřík firem, rejstřík spolků, katastr nemovitostí, média).

K osobním údajům patří:

Vaše osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje, datum narození, státní příslušnost atd.)
Navíc sem mohou patři také následující údaje:

- údaje o zakázkách (např. objednávky rezervace, objednávky zásilek),
- údaje z plnění našich smluvních závazků (např. data o obratu v platebním styku),
- reklamní a distribuční údaje,
- dokumentační údaje (např. protokoly objednávek rezervací),
- informace z vaší elektronické komunikace s firmou INVENT,
- výsledky zpracování údajů, které firma INVENT sama generuje,
- údaje pro plnění zákonných a regulatorních požadavků.

3. Pro jaké účely a na podkladě jakých právních norem se údaje zpracovávají?

Zpracováváme vaše osobní údaje podle předpisů o ochraně osobních údajů:

- pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1b GDPR):
Zpracování vašich údajů (osobních údajů, čl. 4 č. 2 GDPR) je nutné, abychom s vámi mohli uskutečnit prodej svých produktů a rovněž zprostředkování hotelových služeb. Navíc tyto údaje potřebujeme pro realizaci našich smluv s vámi a s našimi partnery a také k realizaci vašich objednávek.

Účely zpracování údajů se řídí v první řadě konkrétním produktem (např. Urlaubsbox) a zahrnují mj.:

analýzy požadavků,
poradenství,
realizaci poptávek a rezervací.

Konkrétní detaily ohledně účelu zpracování údajů najdete v příslušných konkrétních smluvních podkladech a v obchodních podmínkách.

- pro plnění smluvních závazků (čl. 6 odst. 1c GDPR):
Zpracování osobních údajů může být vyžadováno určitými závazky plynoucími z právních předpisů. Tyto závazky mohou vyplývat např. z povinnosti uchovávat informace nebo z daňových předpisů.

- v rámci vašeho svolení (čl. 6 odst. 1a GDPR):
Pokud jste nám udělili svolení ke zpracování svých osobních údajů, proběhne jejich zpracování pouze za účelem stanoveným v prohlášení se souhlasem a v rozsahu, který je v tomto prohlášení rovněž stanoven. Udělené svolení lze kdykoli s budoucí platností odvolat (můžete např. odmítnout zpracování svých osobních údajů pro marketingové a reklamní účely, pokud s jejich zpracováním nebudete v budoucnu dále srozuměni).

- pro zachování oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR):
Pokud by bylo ze strany firmy INVENT nebo třetího subjektu k zachování oprávněných zájmů nutné další zpracování vašich osobních údajů jdoucí nad rámec smlouvy, proběhne zpracování údajů v následujících případech:

kontrola a optimalizace procesu pro analýzu požadavků a přímé oslovování zákazníků,
reklama nebo průzkum trhu a mínění, pokud jste svolení k využití svých údajů neodvolali podle čl. 21 GDPR,
záznamy telefonních hovorů a protokolování rozhovorů (např. v případě stížností/reklamací),
opatření pro řízení obchodních záležitostí a další vývoj služeb a produktů,
opatření pro ochranu zaměstnankyň a zaměstnanců
v rámci právního postihu.

4. Kdo získá vaše údaje?

V rámci firmy INVENT získají vaše údaje pracoviště, resp. zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří je potřebují k plnění svých smluvních, zákonných a z právního pohledu závazných povinností a rovněž k zachování oprávněných zájmů.
Vaše údaje navíc získají námi pověření externí zpracovatelé (zejména poskytovatelé služeb v oblasti IT a backoffice), pokud je potřebují ke splnění příslušných úkolů. Všichni externí zpracovatelé údajů jsou smluvně příslušným způsobem zavázáni k důvěrnému nakládání s vašimi údaji a k jejich zpracování pouze v rámci poskytnutí konkrétní služby.

V rámci objednávek rezervací u našich hotelových partnerů předáváme těmto partnerům údaje nezbytné pro provedení objednávek rezervací.

Pokud by nastala zákonná nebo z právního pohledu závazná povinnost, mohou vaše osobní údaje přijímat také veřejné instituce a úřady.

5. Jak dlouho se vaše údaje uchovávají a zpracovávají?

Po dobu celého obchodního vztahu (od uzavření přes plnění až po splnění smlouvy) a rovněž nadto podle zákonných povinností o uchovávání údajů a dokumentaci. Tyto povinnosti vyplývají mimo jiné z:

rakouského Obchodního zákoníku (UGB),
rakouského Spolkového daňového zákoníku (BAO).

Navíc je při době uchovávání údajů nutné zohlednit zákonné promlčecí lhůty, které např. podle rakouského Obecného občanského zákoníku (ABGB) v určitých případech mohou činit až 30 let (obecná promlčecí lhůta činí 3 roky).

6. Jaké práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Kdykoli máte:

- právo na informace, opravu, smazání nebo omezení zpracování svých uložených údajů,
- právo odmítnout zpracování,
- právo na přenositelnost údajů podmínek práva v oblasti ochrany údajů.
- Stížnosti můžete kdykoli adresovat rakouskému úřadu pro ochranu údajů: www.dsb.gv.at

7. Jste zavázáni k poskytnutí údajů?

Musíte poskytnout takové osobní údaje, které jsou potřebné pro přijetí a realizaci našeho obchodního vztahu a k jejichž zaznamenání pro nás vyplývá povinnost ze zákona.

Pokud nám tyto údaje nechcete poskytnout, musíme odmítnout uzavření smlouvy nebo realizaci objednávky. Stávající smlouvu nemůžeme v takovém případě dále realizovat a musíme ji v důsledku toho ukončit.

Nejste ovšem povinni poskytnout souhlas ke zpracování takových dat, která nejsou relevantní pro smluvní plnění, resp. nejsou vyžadována z hlediska zákona a/nebo regulatorně.

8. Probíhá automatizované rozhodování včetně profilování?

Nepoužíváme žádné automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR pro přijímání rozhodnutí o zdůvodnění a uskutečnění obchodního vztahu.

9. Cookies, retargeting a webpvá analytika

Abychom vám naše služby mohli nabízet co nejpříjemněji, využívají se takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které umožňují opětovné rozeznání uživatele. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého internetového prohlížeče.

Abychom mohli analyzovat strukturu a navigaci naší internetové prezentace, zlepšovat ji a uzpůsobovat ji požadavkům našich zákazníků, a tak vám poskytovat reklamní nabídky střižené na míru a přizpůsobené vašim individuálním požadavkům, pověřili jsme různé poskytovatele služeb (Google, MouseFlow, Criteo), aby na stránkách firmy INVENT prováděli záznamy prostřednictvím cookies. Naši poskytovatelé služeb při tom získávají anonymní údaje a nejsou schopni dovodit souvislost s vaší osobou.

Firma INVENT získává jako výsledek statistické výstupy, s jejichž pomocí je internetová prezentace přetvářena v souladu s požadavky.

Za účelem vytváření individuálních a vylepšených newsletterů propojujeme různé komunikační kanály za použití cookies; ty nám umožňují informovat odběratele našich newsletterů o produktech a nabídkách, které jsou aktuální a odpovídají požadavkům. Vytvořené záznamy slouží čistě k analytickým účelům a nejsou předávány nepovolaným třetím osobám.

Přesto máte možnost tyto záznamy odmítnout a nevyužívat výše zmíněné služby:

Deaktivovat Google Retargeting
Deaktivovat Mouseflow
Deaktivovat Criteo
Deaktivovat Affilinet
Deaktivovat Awin

Vezměte prosím na vědomí, že v případě odmítnutí nelze zaručit plnou dostupnost všech funkcí webové stránky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že jste srozuměni se zpracováním dat, která o vás získáváme, našimi externími poskytovateli služeb.

10. Sociální média

Na našich internetových stránkách využíváme c’t projekt „Shariff“. „Shariff“ nahrazuje obvyklá tlačítka pro sdílení na sociálních sítích a chrání tak chování při surfování.
„Shariff“ zapojuje tato tlačítka pro sdílení na sociálních sítích do naší webové stránky čistě jako grafický prvek, který obsahuje odkaz na příslušnou sociální síť. Kliknutím na příslušný grafický prvek budete přesměrováni na příslušnou sociální síť. Tlačítko Shariff vytvoří přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky teprve tehdy, když návštěvník na toto tlačítko aktivně klikne. Teprve tehdy dojde k předání vašich údajů příslušné sociální síti. Pokud na tlačítko Shariff nekliknete, neproběhne žádná výměna údajů mezi vámi a sociálními sítěmi. Další informace o c’t projektu „Shariff“ najdete na adrese http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Naše webové stránky nabízejí pomocí tlačítka „Shariff“ propojení s následujícími sociálními sítěmi:
Facebook, Google+, Instagram a YouTube.

11. Zapojení ikony Trusted Shops Trustbadge

Pro zobrazení značky kvality Trusted Shops a případně nashromážděných hodnocení a rovněž pro nabídku produktů obchodů Trusted Shops pro kupující po objednávce je do naší stránky zapojená ikona Trusted Shops Trustbadge.
Tato ikona slouží k zachování našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci zvažování zájmů, pokud jde o optimální uplatnění naší nabídky na trhu. Ikona Trustbadge a jejím prostřednictvím propagované služby jsou nabídkou firmy Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při vyvolání ikony Trustbadge uloží webový server automaticky takzvaný logfile serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas návštěvy stránky, objem přenesených dat a poptávajícího providera (přístupové údaje) a dokumentuje návštěvu stránky Tyto přístupové údaje se nevyhodnocují a nejpozději sedm dní po konci vaší návštěvy na stránce dojde k jejich automatickému přepsání.
Další osobní údaje jsou přenášeny pouze na Trusted Shops, pokud se po dokončení objednávky rozhodnete pro využití produktů Trusted Shops nebo jste se již zaregistrovali pro jejich využívání. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a Trusted Shops.

12. Nabídky společnosti Sovendus GmbH

Pro výběr nabídky poukazů, které jsou pro vás aktuálně zajímavé, předáváme námi pseudonymizovaným a zašifrovaným způsobem hodnotu hash vaší e-mailové adresy a vaší IP adresy firmě Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Německo (Sovendus) (čl. 6 odst.1f GDPR). Pseudonymizovaná hodnota hash e-mailové adresy se používá pro zohlednění případného odmítnutí reklamy firmy Sovendus (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1c GDPR). IP adresa je společností Sovendus využívána pouze k účelům datové bezpečnosti a běžně se po sedmi dnech provede její anonymizace (čl. 6 odst. 1f GDPR). Kromě toho předáváme za účelem vyúčtování pseudonymizovaně objednací číslo, hodnotu objednávky s uvedením měny, session ID, kód poukazu a časový údaj firmě Sovendus (čl. 6 odst. 1f GDPR). Pokud máte zájem o nabídku poukazů společnosti Sovendus, k vaší e-mailové adrese není zaznamenáno žádné odmítnutí svolení a pokud kliknete na banner poukazu zobrazený pouze v tomto případě, dojde z naší strany k šifrovanému předání vašeho oslovení, jména a e-mailové adresy firmě Sovendus za účelem přípravy poukazu (čl. 6 odst. 1b, f GDPR).

Další informace ohledně zpracování svých údajů firmou Sovendus najdete v on-line informacích o ochraně údajů na adrese www.sovendus.at/datenschutz.

13. Bezpečnost údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Naším deklarovaným cílem je přijmout veškerá technická a organizační opatření pro zaručení bezpečnosti zpracování údajů a zpracování vašich osobních údajů takovým způsobem, aby byly chráněny před přístupem nepovolaných třetích osob.
Díky používání nejmodernějšího bezpečnostního softwaru, kódovacích a šifrovacích procesů vyhovuje naše IT infrastruktura mezinárodním bezpečnostním standardům.
Navíc zajišťujeme bezpečnost vašich údajů využíváním opatření pro minimalizaci rizik a preventivních ochranných opatření.