INVENT urlaubsbox
INVENT urlaubsbox

Ochrana dát

POKYNY K OCHRANE ÚDAJOV


Dôvera je dôležitá, najmä ak ide o Vaše údaje. Považujeme za našu povinnosť spravovať Vaše údaje s vynaložením maximálnej starostlivosti a urobiť všetko pre to, aby sme Vaše informácie uchránili pred zneužitím.

Pri zhromažďovaní a spracovávaní Vašich údajov prísne dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov. Nasledujúce informácie Vám podrobne objasnia, ktoré údaje budú počas Vašej návštevy našej webovej stránky zaznamenané a ako sa budú používať.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov platí pre webové stránky spoločnosti INVENT Marketing- und Tourismus GmbH, Hopfengasse 25, 4020 Linz, Rakúsko:

www.urlaubsbox.com
www.invent-travel.com
www.invent-europe.com

Jednotlivé stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov, na ktorých sa vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje, tzn. za tieto obsahy nepreberáme žiadne ručenie.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Za spracovanie údajov je zodpovedný:

INVENT Marketing- und Tourismus GmbH
Hopfengasse 25
4020 Linz
Rakúsko

Jednateľ: Christian Klar
E-mail: info@invent-europe.com

Poverenec pre ochranu osobných údajov:

Gebhard Künz
Schneidergasse 9
4631 Krenglbach
Rakúsko

+43 720 906008
E-mail: datenschutz@invent-europe.com

2. Ktoré údaje sú spracúvané, a z akých zdrojov tieto údaje pochádzajú?

Spracovávame všetky osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v rámci obchodného vzťahu.
Okrem toho spracovávame údaje, ktoré nám sprístupnili iné spoločnosti v rámci riadneho plnenia zmluvy a z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, register spolkov, pozemková kniha, médiá).

K osobným údajom patria:

Vaše identifikačné údaje (meno, adresa, kontaktné údaje, dátum narodenia, štátna príslušnosť, atď.). Okrem toho sa k nim môžu zaraďovať nasledujúce údaje:

- údaje z objednávok (napr. rezervácie, zásielky)
- údaje z plnenia našich zmluvných povinností (napr. údaje o obrate v platobnom styku)
- reklamné údaje a údaje z predaja
- údaje z dokumentácie (napr. protokoly žiadostí o rezervácie)
- informácie z Vašej elektronickej korešpondencie so spoločnosťou INVENT
- výsledky spracovania, ktoré sú automaticky generované spoločnosťou INVENT
- údaje o plnení zákonných a regulačných požiadaviek

3. Na aký účel a na akom právnom základe sú údaje spracovávané?

Vaše osobné údaje spracovávame podľa právnych predpisov o ochrane údajov:

- na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1b DSGVO (GDPR)):
Spracovanie Vašich údajov (osobných údajov, čl. 4 č. 2 DSVO) je potrebné na to, aby ste mohli zrealizovať nákup našich produktov, ako aj sprostredkovanie hotelových služieb. Okrem toho ich potrebujeme na vykonávanie našich zmlúv s Vami a našimi partnermi, ako aj na vybavenie Vašich objednávok.

Účely spracovania údajov sa v prvom rade riadia podľa konkrétneho produktu (napr. Urlaubsbox) a zahŕňajú okrem iného:

analýzy potrieb
poradenstvo
realizáciu žiadostí a rezervácií

Konkrétne podrobnosti na účely spracovania údajov môžete nájsť v príslušnej zmluvnej dokumentácii a obchodných podmienkach.

- na plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1c DSGVO):
Stanovené zákonné povinnosti si môžu vyžadovať spracovanie osobných údajov. Takéto povinnosti môžu vyplývať napríklad z archivačných povinností alebo daňových smerníc.

- v rámci Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1a DSGVO):
Ak ste nám udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov, spracovanie sa vykoná iba v súlade s účelmi stanovenými vo vyhlásení súhlasu a v súlade s rozsahom, ktorý sa v ňom dohodol. Udelený súhlas môže byť kedykoľvek v budúcnosti odvolaný (napr. môžete odvolať spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové a reklamné účely, ak v budúcnosti so spracovaním nebudete súhlasiť).

- na ochranu oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1f DSGVO):
Ak by bolo na účely ochrany oprávnených záujmov spoločnosti INVENT alebo tretej osoby potrebné spracovanie Vašich údajov mimo plnenia zmluvy, takéto spracovanie údajov sa zrealizuje v nasledujúcich prípadoch:

overenie a optimalizácia postupov na analýzu potrieb a priame oslovenie zákazníkov
reklama alebo prieskum trhu a verejnej mienky, pokiaľ ste neodvolali používanie Vašich údajov podľa čl. 21 DSGVO
nahrávanie telefonických hovorov a protokolovanie rozhovorov (napr. v prípadoch sťažností)
opatrenia na riadenie obchodov a ďalší vývoj služieb a produktov
opatrenia na ochranu zamestnankýň a zamestnancov
v rámci právnych postihov

4. Kto získa Vaše údaje?

V rámci spoločnosti INVENT sa dostanú k Vašim osobným údajov tie pracoviská, príp. zamestnankyne a zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie zmluvných, zákonných povinností a povinností z hľadiska práva na dohľad, ako aj na ochranu oprávnených záujmov.
Okrem toho Vašej údaje dostanú osoby, ktoré sme poverili spracovaním objednávok (najmä poskytovatelia počítačových služieb, ako aj backofficu), pokiaľ ich potrebujú na plnenie svojich pridelených úloh. Všetky osoby poverené spracovaním objednávok sa zmluvne zaviažu k tomu, že s Vašimi údajmi budú zaobchádzať ako s dôvernými údajmi a budú ich spracovávať iba v rámci poskytovania služieb.

V rámci rezervačných žiadostí pre našich hotelových partnerov im zašleme údaje potrebné z hľadiska žiadostí o rezervácie.

Ak musí byť splnená zákonná povinnosť alebo povinnosť z hľadiska práva na dohľad, Vaše osobné údaje môžu prijať aj verejné orgány a inštitúcie.

5. Ako dlho sa Vaše údaje ukladajú a spracovávajú?

Po dobu trvania celého obchodného vzťahu (od nadviazania vzťahu cez realizáciu až do ukončenia zmluvy), ako aj okrem toho podľa zákonných archivačných a dokumentačných povinností. Tieto vyplývajú okrem iného z:

obchodného zákonníka (UGB)
Spolkového daňového poriadku (BAO)

Okrem toho sa pri archivačnej dobe zohľadňujú zákonom stanovené premlčacie lehoty, ktoré môžu podľa Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) v stanovených prípadoch trvať až 30 rokov (všeobecná premlčacia lehota trvá 3 roky).

6. Aké máte práva z hľadiska ochrany údajov?

Kedykoľvek máte:

- právo na informácie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich uložených údajov
- právo na vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním
- právo na prenos údajov podľa podmienok uvedených v práve na ochranu údajov
- sťažnosti môžete zaslať na Rakúsky úrad na ochranu údajov: www.dsb.gv.at

7. Ste povinný údaje poskytnúť?

Musíte poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie a vykonanie nášho obchodného vzťahu a zhromažďovanie ktorých je pre nás zo zákona povinné.

Pokiaľ nám údaje nechcete poskytnúť, musíme uzatvorenie zmluvy alebo vykonanie objednávky spravidla odmietnuť. V takomto prípade viac nemôžeme plniť existujúcu zmluvu a musíme ju následne ukončiť.

Avšak nie je Vašou povinnosťou udeliť nám súhlas na spracovanie údajov, ktoré nie sú relevantné pre plnenie zmluvy, príp. to z hľadiska zákona a/alebo regulácie nie je potrebné.

8. Existuje automatizované hľadanie riešenia, vrátane profilingu?

Nepoužívame žiadne automatizované hľadanie riešení podľa čl. 22 DSGVO na prijatie rozhodnutia o odôvodnení a vykonávaní obchodného vzťahu.

9. Cookies, retargeting a webové analýzy

Aby sme pre Vás vytvorili čo možno najzaujímavejšiu ponuku, používame takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie používateľa. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvéru prehliadača.

Na účely analýzy, zlepšenia štruktúry a navigácie nášho internetového výstupu a jeho prispôsobenia potrebám našich zákazníkov a poskytnutím reklamných ponúk, ktoré Vám budú „šité na mieru“ a budú zodpovedať Vašim individuálnym potrebám, sme poverili rôznych poskytovateľov služieb (Google, Mouseflow, Criteo), aby na webových stránkach vytvorili pomocou cookies záznamy spoločnosti INVENT. Naši poskytovatelia služieb pritom pracujú iba s anonymnými údajmi a nemôžu si ich spojiť konkrétne s Vami.

Spoločnosť INVENT dostane vo výsledku štatistické vyhodnotenie, pomocou ktorého si overíme, či je náš webový výstup zákazníkmi žiadaný.

Na účely individuálneho a vylepšeného vypracovania spravodajcu prepájame použitím cookies rôzne komunikačné kanály, ktoré nám umožňujú informovať našich predplatiteľov spravodajcov o žiadaných a aktuálnych produktoch a ponukách. Vytvorené záznamy slúžia len na účely analytického vyhodnotenia a nie sú poskytované neoprávnenej tretej osobe.

Napriek tomu máte možnosť vysloviť nesúhlas s vytvorením takýchto záznamov a nepoužívať vyššie uvedené služby:

Google Retargeting deaktivovať
Mouseflow deaktivovať
Criteo deaktivovať
Affilinet deaktivovať
Awin deaktivovať

Vezmite láskavo na vedomie, že v prípade vyjadrenia nesúhlasu nemôžu byť všetky funkcie našej webovej stránky poskytované v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky vyhlásite súhlas so spracovaním údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili, našimi poskytovateľmi služieb.

10. Sociálne médiá

Na našej webovej stránke používame projekt c’t „Shariff“. „Shariff“ nahrádza bežné potvrdzovanie zdieľania cez sociálne siete, a tým tvorí ochranu pred surfovaním.
„Shariff“ prepája toto potvrdenie zdieľania cez sociálne siete na našej webovej stránke len formou ikony, ktorá obsahuje odkaz na príslušnú sociálnu sieť. Kliknutím na príslušnú ikonu sa presuniete k službe poskytovanej príslušnou sieťou. Potvrdenie zdieľania vytvorí priamy kontakt medzi sociálnou sieťou a našimi návštevníkmi len vtedy, keď návštevník aktívne klikne na potvrdenie zdieľania. Až vtedy sa Vaše údaje prepošlú do príslušnej sociálnej siete. Ak potvrdenie zdieľania nebude stlačené, nedôjde k žiadnej výmene informácií medzi Vami a sociálnou sieťou. Ďalšie informácie o projekte c’t „Shariff“ nájdete na http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Pomocou projektu „Shariff“ tvoríme na našej webovej stránke pripojenia s nasledujúcimi sociálnymi sieťami:
Facebook, Google+, Instagram a YouTube.

11. Pripojenie programu Trustbadge od spoločnosti Trusted Shops

Na zobrazenie nášho ocenenia kvality od spoločnosti Trusted Shops a prípadných zozbieraných hodnotení, ako aj na vytvorenie ponuky produktov od Trusted Shops pre kupujúcich v súlade s objednávkou, je na našu webovú stránku pripojený program Trustbadge od spoločnosti Trusted Shops.
Tento program slúži na ochranu našich záujmov oprávnených najmä v rámci zhodnotenia záujmov týkajúcich sa optimálneho umiestnenia našej ponuky na trhu. Program Trustbadge a služby, ktoré propaguje sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Nemecko.

Pri vyvolaní programu Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný serverový súbor Log, ktorý obsahuje, napr. Vašu IP adresu, dátum a čas vyvolania, prenesené množstvo údajov a vyžiadaného poskytovateľa komunikačných služieb (prístupové údaje), a vyvolanie zdokumentuje. Tieto prístupové údaje sú vyhodnotené a automaticky prepisované najneskôr sedem dní po ukončení Vašej návštevy stránky.
Ďalšie osobné údaje môžu byť prenesené len do spoločnosti Trusted Shops, pokiaľ ste sa po uzatvorení objednávky rozhodli pre používanie produktov od spoločnosti Trusted Shops alebo ste sa už zaregistrovali ako používateľ. V tomto prípade platí zmluvná dohoda prijatá medzi Vami a spoločnosťou Trusted Shops.

12. Ponuky od spoločnosti Sovendus GmbH

Na výber niektorej z ponúk poukazov, ktoré sú pre Vás aktuálne zaujímavé, zašleme hašovaciu hodnotu Vašej e-mailovej adresy a Vašej IP adresy, ktorú sme pseudonymizovali a zakódovali, spoločnosti Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Nemecko (Sovendus) (čl. 6 ods.1 f DSGVO). Pseudonymizovaná hašovacia hodnota e-mailovej adresy sa použije pri zohľadnení prípadne predloženého nesúhlasu s propagáciou spoločnosti Sovendus (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 c DSGVO). IP adresu používa spoločnosť Sovendus výlučne na účely zabezpečenia údajov a pravidelne ich po siedmych dňoch anonymizuje (čl. 6 ods. 1 f DSGVO). Okrem toho spoločnosti Sovendus zasielame číslo objednávky pseudonymizované na účely vyúčtovania, hodnotu objednávky s uvedením meny, ID podujatia, kód kupónu a časovú pečiatku (čl. 6 ods. 1 f DSGVO). Ak sa zaujímate o ponuku poukazov od spoločnosti Sovendus, nevyslovili ste nesúhlas so zasielaním reklamy na Vašu e-mailovú adresu a klikli ste na banner s poukazom zobrazujúcim sa iba v takomto prípade, oslovenie, meno a Vaša e-mailová adresa, ktoré sme zakódovali, sa zašle spoločnosti Sovendus na účely vytvorenia poukazu (čl. 6 ods. 1 b, f DSGVO ponuky cez poukazy).

Ďalšie informácie o spracovaní Vašich údajov prostredníctvom spoločnosti Sovendus si, prosím, nájdite v on-line pokynoch súvisiacich s ochranou údajov na www.sovendus.at/datenschutz.

13. Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť Vašich údajov je našou najvyššou prioritou. Našim výslovným cieľom je prijatie všetkých potrebných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracovania údajov a takého spracovania Vašich osobných údajov, počas ktorého sú chránené pred prístupom neoprávnených tretích osôb.
Vďaka používaniu najmodernejšieho bezpečnostného softvéru, kódovacích a šifrovacích postupov zodpovedá naša počítačová infraštruktúra medzinárodných bezpečnostným štandardom.
Dodatočne podporujeme bezpečnosť Vašich údajov používaním opatrení minimalizujúcich riziká a preventívnych bezpečnostných opatrení.